Wolfgang Stockmeier:
Variations for Cello and Organ

Variation 3 (ohne Tempoangabe)

Thomas Piel, cello
Joachim Dorfmüller, organ